عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در ترکیب انجمن نساجی خانه صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی قرار گرفت


عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در ترکیب انجمن نساجی خانه صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی قرار گرفت

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در ترکیب انجمن نساجی خانه صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی قرار گرفت
محمد احسان مومني هروي  عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، بالاترین تعداد آراء اخذ شده در انتخابات هيات مديره انجمن نساجی خانه صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی را به خود اختصاص داد.

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در ترکیب انجمن نساجی خانه صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی قرار گرفت

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در ترکیب انجمن نساجی خانه صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی قرار گرفت
محمد احسان مومني هروي  عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، بالاترین تعداد آراء اخذ شده در انتخابات هيات مديره انجمن نساجی خانه صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی را به خود اختصاص داد.

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در ترکیب انجمن نساجی خانه صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی قرار گرفت