شیخ‌الاسلامی: پژوهشکده «محیط خشک» دانشگاه آزاد اسلامی باید تقویت شود


شیخ‌الاسلامی: پژوهشکده «محیط خشک» دانشگاه آزاد اسلامی باید تقویت شود

در مراسم معرفی سرپرست جدید خراسان رضوی و واحد مشهد
شیخ‌الاسلامی:  پژوهشکده «محیط خشک» دانشگاه آزاد اسلامی باید تقویت شود
رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد اظهار کرد:

شیخ‌الاسلامی: پژوهشکده «محیط خشک» دانشگاه آزاد اسلامی باید تقویت شود

در مراسم معرفی سرپرست جدید خراسان رضوی و واحد مشهد
شیخ‌الاسلامی:  پژوهشکده «محیط خشک» دانشگاه آزاد اسلامی باید تقویت شود
رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد اظهار کرد:

شیخ‌الاسلامی: پژوهشکده «محیط خشک» دانشگاه آزاد اسلامی باید تقویت شود