شهردار مشهد عضو هیات امنای استان خراسان رضوی شد


شهردار مشهد عضو هیات امنای استان خراسان رضوی شد

طی حکمی از سوی دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه ازاد اسلامی:

دکتر قاسم تقی زاده خامسی شهردار مشهد به عنوان عضو هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی منصوب شد.

شهردار مشهد عضو هیات امنای استان خراسان رضوی شد

طی حکمی از سوی دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه ازاد اسلامی:

دکتر قاسم تقی زاده خامسی شهردار مشهد به عنوان عضو هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی منصوب شد.

شهردار مشهد عضو هیات امنای استان خراسان رضوی شد