شرکت آبفا هرمزگان سربازان نخبه را جذب می کند


شرکت آبفا هرمزگان سربازان نخبه را جذب می کند
شرکت آبفا هرمزگان سربازان نخبه را جذب می کند جنوب پرس: معاون برنامه ریزی و بهبود مدیریت آبفای هرمزگان گفت: این شرکت براساس دستورالعمل وزارت نیرو در خصوص استفاده از سربازان نخبه در قالب طرح پژوهشی؛ نسبت به جذب دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد و دانشجویان دکتری با معدل بالاتر از ۱۶ اقدام می نماید. […]

شرکت آبفا هرمزگان سربازان نخبه را جذب می کند

شرکت آبفا هرمزگان سربازان نخبه را جذب می کند جنوب پرس: معاون برنامه ریزی و بهبود مدیریت آبفای هرمزگان گفت: این شرکت براساس دستورالعمل وزارت نیرو در خصوص استفاده از سربازان نخبه در قالب طرح پژوهشی؛ نسبت به جذب دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد و دانشجویان دکتری با معدل بالاتر از ۱۶ اقدام می نماید. […]
شرکت آبفا هرمزگان سربازان نخبه را جذب می کند