ساماندهی و مدیریت تجهیزات و امکانات پژوهشی نیازمند بازنگری است


ساماندهی و مدیریت تجهیزات و امکانات پژوهشی نیازمند بازنگری است

پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی در گفت‌وگو با آنا:
ساماندهی و مدیریت تجهیزات و امکانات پژوهشی نیازمند بازنگری است
 پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی معتقد است که تجهیزات و امکانات پژوهشی وجود دارد، اما ساماندهی و مدیریت آنها نیازمند بازنگری است.

ساماندهی و مدیریت تجهیزات و امکانات پژوهشی نیازمند بازنگری است

پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی در گفت‌وگو با آنا:
ساماندهی و مدیریت تجهیزات و امکانات پژوهشی نیازمند بازنگری است
 پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی معتقد است که تجهیزات و امکانات پژوهشی وجود دارد، اما ساماندهی و مدیریت آنها نیازمند بازنگری است.

ساماندهی و مدیریت تجهیزات و امکانات پژوهشی نیازمند بازنگری است