رونمایی از سه طرح دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان


رونمایی از سه طرح دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان

 در هجدهمین نمایشگاه پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی صورت گرفت:
 رونمایی از سه طرح دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
درهجدهمین نمایشگاه پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی از سه طرح دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با حضور استاندار خراسان رضوی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی رونمایی شد.

رونمایی از سه طرح دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان

 در هجدهمین نمایشگاه پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی صورت گرفت:
 رونمایی از سه طرح دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
درهجدهمین نمایشگاه پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی از سه طرح دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با حضور استاندار خراسان رضوی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی رونمایی شد.

رونمایی از سه طرح دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان