رونمايى از پوستر هفدهمين نمايشگاه هفته پژوهش و فناوری استان خراسان رضوى


رونمايى از پوستر هفدهمين نمايشگاه هفته پژوهش و فناوری استان خراسان رضوى

صبح  امروز در دانشگاه آزاد اسلامي مشهد صورت گرفت
رونمايي از پوستر هفدهمين نمايشگاه هفته پژوهش و فناوری استان خراسان رضوي
پوستر هفدهمين نمايشگاه هفته پژوهش و فناوری سال 1395 خراسان رضوي در دانشگاه آزاد اسلامي مشهد رونمايي شد .

رونمايى از پوستر هفدهمين نمايشگاه هفته پژوهش و فناوری استان خراسان رضوى

صبح  امروز در دانشگاه آزاد اسلامي مشهد صورت گرفت
رونمايي از پوستر هفدهمين نمايشگاه هفته پژوهش و فناوری استان خراسان رضوي
پوستر هفدهمين نمايشگاه هفته پژوهش و فناوری سال 1395 خراسان رضوي در دانشگاه آزاد اسلامي مشهد رونمايي شد .

رونمايى از پوستر هفدهمين نمايشگاه هفته پژوهش و فناوری استان خراسان رضوى