رقابت دو هزار دانشگاهی در مسابقات قرآن و عترت واحد مشهد


رقابت دو هزار دانشگاهی در مسابقات قرآن و عترت واحد مشهد

امروز برگزار می شود:
رقابت دو هزار دانشگاهی در مسابقات قرآن و عترت واحد مشهد
بیست و سومین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با حضور بیش از 2000 نفر از دانشجویان و اساتید این دانشگاه امروز 21 آذر در این واحد دانشگاهی برگزار می شود.

رقابت دو هزار دانشگاهی در مسابقات قرآن و عترت واحد مشهد

امروز برگزار می شود:
رقابت دو هزار دانشگاهی در مسابقات قرآن و عترت واحد مشهد
بیست و سومین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با حضور بیش از 2000 نفر از دانشجویان و اساتید این دانشگاه امروز 21 آذر در این واحد دانشگاهی برگزار می شود.

رقابت دو هزار دانشگاهی در مسابقات قرآن و عترت واحد مشهد