رشته های ناکارآمد و بدون بازار کار باید از لیست پذیرش دانشجویان حذف شود


رشته های ناکارآمد و بدون بازار کار باید از لیست پذیرش دانشجویان حذف شود

دکتر رهبر  :
رشته های ناکارآمد و بدون بازار کار باید از لیست پذیرش دانشجویان حذف شود
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: باید زمینه فعالیت کسب و کار به دانشجویان آموزش داده شود.

رشته های ناکارآمد و بدون بازار کار باید از لیست پذیرش دانشجویان حذف شود

دکتر رهبر  :
رشته های ناکارآمد و بدون بازار کار باید از لیست پذیرش دانشجویان حذف شود
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: باید زمینه فعالیت کسب و کار به دانشجویان آموزش داده شود.

رشته های ناکارآمد و بدون بازار کار باید از لیست پذیرش دانشجویان حذف شود