رد پاه های فله ای در شهرداری تبریز و بازتاب های آن


رد پاه های فله ای در شهرداری تبریز و بازتاب های آن
به دنبال افشاگری ها در خصوص شائبه استخدام های فامیلی در شورا و شهرداری تبریز توسط شورانشینان، ائل در گزارشی به بازتاب های آن پرداخته است. به گزارش ائل، در جلسه هفته گذشته شورای شهر تبریز بود که فرج قلی زاده، نائب رییس کمیسیون توسعه پایدار این شورا پرده از وضعیت اموالی و پرسنلی شهرداری […]

رد پاه های فله ای در شهرداری تبریز و بازتاب های آن

به دنبال افشاگری ها در خصوص شائبه استخدام های فامیلی در شورا و شهرداری تبریز توسط شورانشینان، ائل در گزارشی به بازتاب های آن پرداخته است. به گزارش ائل، در جلسه هفته گذشته شورای شهر تبریز بود که فرج قلی زاده، نائب رییس کمیسیون توسعه پایدار این شورا پرده از وضعیت اموالی و پرسنلی شهرداری […]
رد پاه های فله ای در شهرداری تبریز و بازتاب های آن