راه‌اندازی مرکز آموزش های مجازی تشکل های دانشگاه آزاد اسلامی


راه‌اندازی مرکز آموزش های مجازی تشکل های دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر قربانی گلشن آبادی خبر داد
راه‌اندازی مرکز آموزش های مجازی تشکل های دانشگاه آزاد اسلامی
مدیرکل تشکل های اسلامی سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی از راه اندازی مرکز آموزش های مجازی تشکل های این دانشگاه در آینده نزدیک خبر داد.

راه‌اندازی مرکز آموزش های مجازی تشکل های دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر قربانی گلشن آبادی خبر داد
راه‌اندازی مرکز آموزش های مجازی تشکل های دانشگاه آزاد اسلامی
مدیرکل تشکل های اسلامی سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی از راه اندازی مرکز آموزش های مجازی تشکل های این دانشگاه در آینده نزدیک خبر داد.

راه‌اندازی مرکز آموزش های مجازی تشکل های دانشگاه آزاد اسلامی