راهیابی دو تن از اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به هیات مدیره نظام مهندسی معدن استان خراسان رضوی


راهیابی دو تن از اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به هیات مدیره نظام مهندسی معدن استان خراسان رضوی

 دو تن از اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در ترکیب هیات مدیره نظام مهندسی معدن استان قرار گرفتند.
 به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، دکتر شیدا سیدی عضو هیات علمی گروه متالورژی و دکتر حبیب الله ترشیزیان عضو گروه زمین شناسی واحد مشهد  با اکثریت آراء به عنوان اعضای جدید هیات مدیره نظام مهندسی معدن خراسان رضوی برای مدت 3 سال انتخاب شدند.

راهیابی دو تن از اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به هیات مدیره نظام مهندسی معدن استان خراسان رضوی

 دو تن از اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در ترکیب هیات مدیره نظام مهندسی معدن استان قرار گرفتند.
 به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، دکتر شیدا سیدی عضو هیات علمی گروه متالورژی و دکتر حبیب الله ترشیزیان عضو گروه زمین شناسی واحد مشهد  با اکثریت آراء به عنوان اعضای جدید هیات مدیره نظام مهندسی معدن خراسان رضوی برای مدت 3 سال انتخاب شدند.

راهیابی دو تن از اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به هیات مدیره نظام مهندسی معدن استان خراسان رضوی