دیدار استاندار خراسان رضوی با مسئولان و نمایندگان تشکل های دانشجویی دانشگاه های مشهد


دیدار استاندار خراسان رضوی با مسئولان و نمایندگان تشکل های دانشجویی دانشگاه های مشهد

استاندار خراسان رضوی:
دانشجویان باید آگاه به مسائل‌ درون و بیرون کشور، منتقد و آرمان خواه باشند
استاندار خراسان رضوی با مسئولان و نمایندگان تشکل های دانشجویی دانشگاه های مشهد دیدار کرد.

دیدار استاندار خراسان رضوی با مسئولان و نمایندگان تشکل های دانشجویی دانشگاه های مشهد

استاندار خراسان رضوی:
دانشجویان باید آگاه به مسائل‌ درون و بیرون کشور، منتقد و آرمان خواه باشند
استاندار خراسان رضوی با مسئولان و نمایندگان تشکل های دانشجویی دانشگاه های مشهد دیدار کرد.

دیدار استاندار خراسان رضوی با مسئولان و نمایندگان تشکل های دانشجویی دانشگاه های مشهد