دکتر ملک نژاد: علم باید نافع باشد / پیشرفت علمی به تنهایی کافی نیست


دکتر ملک نژاد: علم باید نافع باشد / پیشرفت علمی به تنهایی کافی نیست

دکتر ملک نژاد در همایش سالانه بسیج اساتید دانشگاه هاي آزاد اسلامي خراسان :
علم باید نافع باشد /  پیشرفت علمی به تنهایی کافی نیست
رییس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی با بیان اینکه علم باید نافع باشد بر حل مسائل و مشکلات جامعه با علم نافع تاکید کرد.

دکتر ملک نژاد: علم باید نافع باشد / پیشرفت علمی به تنهایی کافی نیست

دکتر ملک نژاد در همایش سالانه بسیج اساتید دانشگاه هاي آزاد اسلامي خراسان :
علم باید نافع باشد /  پیشرفت علمی به تنهایی کافی نیست
رییس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی با بیان اینکه علم باید نافع باشد بر حل مسائل و مشکلات جامعه با علم نافع تاکید کرد.

دکتر ملک نژاد: علم باید نافع باشد / پیشرفت علمی به تنهایی کافی نیست