دکتر ملک نژاد: باید در مشهد به دنبال برندسازی باشیم


دکتر ملک نژاد: باید در مشهد به دنبال برندسازی باشیم

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی در دیدار با شهردار مشهد مقدس:
باید در مشهد به دنبال برندسازی باشیم
امروز دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در حوزه بین‌الملل نیز ورود پیدا کرده و امروز دومین دانشگاه کشور هستیم که دارای دانشجوی خارجی است.

دکتر ملک نژاد: باید در مشهد به دنبال برندسازی باشیم

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی در دیدار با شهردار مشهد مقدس:
باید در مشهد به دنبال برندسازی باشیم
امروز دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در حوزه بین‌الملل نیز ورود پیدا کرده و امروز دومین دانشگاه کشور هستیم که دارای دانشجوی خارجی است.

دکتر ملک نژاد: باید در مشهد به دنبال برندسازی باشیم