دکتر ملک نژاد؛ بهره‌برداری از پتانسیل‌های مجتمع بین الملل گلبهار دانشگاه آزاد اسلامی به توسعه کریدور علم و فناوری در شمالشرق کشور کمک می کند


دکتر ملک نژاد؛ بهره‌برداری از پتانسیل‌های مجتمع بین الملل گلبهار دانشگاه آزاد اسلامی به توسعه کریدور علم و فناوری در شمالشرق کشور کمک می کند

 در بازدید مدیران ارشد استان از مجتمع بین المللی گلبهار دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی
دکتر ملک نژاد؛ بهره‌برداری از پتانسیل‌های مجتمع  بین الملل گلبهار دانشگاه آزاد اسلامی به توسعه کریدور علم و فناوری در شمالشرق کشور کمک می کند
مدیران ارشد استان خراسان رضوی از امکانات، تجهیزات و زیر ساخت های مجتمع بین الملل گلبهار دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی بازدید کردند.

دکتر ملک نژاد؛ بهره‌برداری از پتانسیل‌های مجتمع بین الملل گلبهار دانشگاه آزاد اسلامی به توسعه کریدور علم و فناوری در شمالشرق کشور کمک می کند

 در بازدید مدیران ارشد استان از مجتمع بین المللی گلبهار دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی
دکتر ملک نژاد؛ بهره‌برداری از پتانسیل‌های مجتمع  بین الملل گلبهار دانشگاه آزاد اسلامی به توسعه کریدور علم و فناوری در شمالشرق کشور کمک می کند
مدیران ارشد استان خراسان رضوی از امکانات، تجهیزات و زیر ساخت های مجتمع بین الملل گلبهار دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی بازدید کردند.

دکتر ملک نژاد؛ بهره‌برداری از پتانسیل‌های مجتمع بین الملل گلبهار دانشگاه آزاد اسلامی به توسعه کریدور علم و فناوری در شمالشرق کشور کمک می کند