دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شد


دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شد

دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شد
در جلسه کمیته” انتخاب روسای دانشگاه ها” شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر فرهاد رهبر به اتفاق آرا به ریاست دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب شد.

دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شد

دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شد
در جلسه کمیته” انتخاب روسای دانشگاه ها” شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر فرهاد رهبر به اتفاق آرا به ریاست دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب شد.

دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شد