دکتر رهبر: مدیریت هزینه‌ها را از خودمان آغاز کرده‌ایم/ کاهش نرخ بیکاری و نجات کشور با فرصت‌دادن به جوانان


دکتر رهبر: مدیریت هزینه‌ها را از خودمان آغاز کرده‌ایم/ کاهش نرخ بیکاری و نجات کشور با فرصت‌دادن به جوانان

در مراسم تکریم و معارفه سرپرستان واحد مشهد
دکتر رهبر: مدیریت هزینه‌ها را از خودمان آغاز کرده‌ایم/ کاهش نرخ بیکاری و نجات کشور با فرصت‌دادن به جوانان
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به کوچک کردن دانشگاه، صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها تصریح کرد که مدیریت هزینه‌ها را ابتدا از خودمان آغاز کرده‌ایم.»

دکتر رهبر: مدیریت هزینه‌ها را از خودمان آغاز کرده‌ایم/ کاهش نرخ بیکاری و نجات کشور با فرصت‌دادن به جوانان

در مراسم تکریم و معارفه سرپرستان واحد مشهد
دکتر رهبر: مدیریت هزینه‌ها را از خودمان آغاز کرده‌ایم/ کاهش نرخ بیکاری و نجات کشور با فرصت‌دادن به جوانان
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به کوچک کردن دانشگاه، صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها تصریح کرد که مدیریت هزینه‌ها را ابتدا از خودمان آغاز کرده‌ایم.»

دکتر رهبر: مدیریت هزینه‌ها را از خودمان آغاز کرده‌ایم/ کاهش نرخ بیکاری و نجات کشور با فرصت‌دادن به جوانان