دکتر بهاری سرپرست معاونت آموزش و تحصيلات تكميلی واحد مشهد شد.


دکتر بهاری سرپرست معاونت آموزش و تحصيلات تكميلی واحد مشهد شد.

طي حكمي از سوي آقای دكتر مهدی ملك نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي دکتر رضا بهاری کاشانی به مدت یکسال به عنوان سرپرست معاونت آموزش و تحصيلات تكميلي واحد مشهد منصوب شد.
همچنین آقای دکتر ملک نژاد طی نامه ای از زحمات آقای دکتر رضا اشرف زاده معاون پیشین آموزش و تحصيلات تكميلي واحد مشهد تشکر و قدردانی کرد.

دکتر بهاری سرپرست معاونت آموزش و تحصيلات تكميلی واحد مشهد شد.

طي حكمي از سوي آقای دكتر مهدی ملك نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي دکتر رضا بهاری کاشانی به مدت یکسال به عنوان سرپرست معاونت آموزش و تحصيلات تكميلي واحد مشهد منصوب شد.
همچنین آقای دکتر ملک نژاد طی نامه ای از زحمات آقای دکتر رضا اشرف زاده معاون پیشین آموزش و تحصيلات تكميلي واحد مشهد تشکر و قدردانی کرد.

دکتر بهاری سرپرست معاونت آموزش و تحصيلات تكميلی واحد مشهد شد.