دو عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مرتبه دانشیاری ارتقا یافتند


دو عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مرتبه دانشیاری ارتقا یافتند

 ابلاغ دکتر رهبر
دو عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مرتبه دانشیاری ارتقا یافتند
رتبه علمی دکترمحسن طبسی استاديارگروه آموزشی « پژوهش هنر » و  دکترجواد علامتیان استادیار گروه آموزشی «مهندسی عمران» دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با حکم دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به دانشیاری ارتقاء یافت.

دو عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مرتبه دانشیاری ارتقا یافتند

 ابلاغ دکتر رهبر
دو عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مرتبه دانشیاری ارتقا یافتند
رتبه علمی دکترمحسن طبسی استاديارگروه آموزشی « پژوهش هنر » و  دکترجواد علامتیان استادیار گروه آموزشی «مهندسی عمران» دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با حکم دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به دانشیاری ارتقاء یافت.

دو عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مرتبه دانشیاری ارتقا یافتند