دكتر ملك نژاد سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد شد


دكتر ملك نژاد سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد شد

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر مهدی ملك نژاد به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي و مشهد منصوب شد
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد،

دكتر ملك نژاد سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد شد

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر مهدی ملك نژاد به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي و مشهد منصوب شد
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد،

دكتر ملك نژاد سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد شد