درخشش دو دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی درمسابقات پاورلیفتینگ جهانی مسکو


درخشش دو دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی درمسابقات پاورلیفتینگ جهانی مسکو

درخشش دو دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی درمسابقات پاورلیفتینگ جهانی مسکو
دو دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی درمسابقات پاورلیفتینگ جهانی مسکو خوش درخشیدند.

درخشش دو دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی درمسابقات پاورلیفتینگ جهانی مسکو

درخشش دو دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی درمسابقات پاورلیفتینگ جهانی مسکو
دو دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی درمسابقات پاورلیفتینگ جهانی مسکو خوش درخشیدند.

درخشش دو دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی درمسابقات پاورلیفتینگ جهانی مسکو