درخشش دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در آزمون کانون وکلای دادگستری


درخشش دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در آزمون کانون وکلای دادگستری

 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در آزمون کانون وکلای دادگستری خوش درخشید
سید محسن میرزا بابایی دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد موفق به کسب رتبه نخست آزمون کانون وکلای دادگستری استان های خراسان شد.

درخشش دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در آزمون کانون وکلای دادگستری

 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در آزمون کانون وکلای دادگستری خوش درخشید
سید محسن میرزا بابایی دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد موفق به کسب رتبه نخست آزمون کانون وکلای دادگستری استان های خراسان شد.

درخشش دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در آزمون کانون وکلای دادگستری