دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و شهرداری منطقه ثامن مشهد تفاهم نامه همکاری امضا كردند


دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و شهرداری منطقه ثامن مشهد تفاهم نامه همکاری امضا كردند

 دانشگاه آزاد اسلامي مشهد و شهرداری منطقه ثامن وشرکت عمران و مسکن سازان ثامن مشهد تفاهم نامه همکاری امضا كردند
 تفاهم نامه به منظور برقراری ارتباط منظم و سازمان یافته و بهره گیری از توانمندیهای علمی، تحقیقاتی، پژوهشی، مشاوره ای و فناوری میان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و شهرداری منطقه ثامن وشرکت عمران و مسکن سازان ثامن مشهد به امضا رسید.

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و شهرداری منطقه ثامن مشهد تفاهم نامه همکاری امضا كردند

 دانشگاه آزاد اسلامي مشهد و شهرداری منطقه ثامن وشرکت عمران و مسکن سازان ثامن مشهد تفاهم نامه همکاری امضا كردند
 تفاهم نامه به منظور برقراری ارتباط منظم و سازمان یافته و بهره گیری از توانمندیهای علمی، تحقیقاتی، پژوهشی، مشاوره ای و فناوری میان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و شهرداری منطقه ثامن وشرکت عمران و مسکن سازان ثامن مشهد به امضا رسید.

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و شهرداری منطقه ثامن مشهد تفاهم نامه همکاری امضا كردند