دانشگاه آزاد اسلامی مشهد رتبه دوازدهم، یکصد دانشگاه برتر ایران شد


دانشگاه آزاد اسلامی مشهد رتبه دوازدهم، یکصد دانشگاه برتر ایران شد

نخستین رتبه‌بندی وب‌سایت‌های دانشگاهی جهان در 2018 منتشر شد
حضور 22 واحد دانشگاه آزاد اسلامی در میان یکصد دانشگاه برتر ایران/  دانشگاه آزاد اسلامی مشهد رتبه دوازدهم، یکصد دانشگاه برتر ایران را کسب کرد 
دانشگاه آزاد اسلامي مشهد بر اساس نسخه اولیه رتبه بندی وبومتریکس دانشگاه های جهان در بين كليه دانشگاه هاي سراسر كشور رتبه دوازدهم را کسب کرد.

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد رتبه دوازدهم، یکصد دانشگاه برتر ایران شد

نخستین رتبه‌بندی وب‌سایت‌های دانشگاهی جهان در 2018 منتشر شد
حضور 22 واحد دانشگاه آزاد اسلامی در میان یکصد دانشگاه برتر ایران/  دانشگاه آزاد اسلامی مشهد رتبه دوازدهم، یکصد دانشگاه برتر ایران را کسب کرد 
دانشگاه آزاد اسلامي مشهد بر اساس نسخه اولیه رتبه بندی وبومتریکس دانشگاه های جهان در بين كليه دانشگاه هاي سراسر كشور رتبه دوازدهم را کسب کرد.

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد رتبه دوازدهم، یکصد دانشگاه برتر ایران شد