دانشگاه آزاد اسلامی به هیچ وجه زیر بار کار غیراستاندار علمی نمی رود


دانشگاه آزاد اسلامی به هیچ وجه زیر بار کار غیراستاندار علمی نمی رود

دکتر میرزاده تاکید کرد:
دانشگاه آزاد اسلامی به هیچ وجه زیر بار کار غیراستاندار علمی نمی رود / اجرای طرح های شفا، ساها و سامانه آزاد اکسپو باید به شاخصی برای اقتصاد مقاومتی، ارتقای واحدها و اعضای هیات علمی تبدیل شود
دکتر میرزاده در نشست هماهنگی و پایش امور استان ها تأکید کرد: توسعه طرح های شفا، ساها و سامانه آزاد اکسپو باید در دستور کار واحدهای دانشگاهی قرار گیردتا به عنوان یکی از منابع ایجاد درآمدهای غیرشهریه ای به کار رود و به شاخصی برای ارتقای واحدها و اعضای هیات علمی تبدیل شود.

دانشگاه آزاد اسلامی به هیچ وجه زیر بار کار غیراستاندار علمی نمی رود

دکتر میرزاده تاکید کرد:
دانشگاه آزاد اسلامی به هیچ وجه زیر بار کار غیراستاندار علمی نمی رود / اجرای طرح های شفا، ساها و سامانه آزاد اکسپو باید به شاخصی برای اقتصاد مقاومتی، ارتقای واحدها و اعضای هیات علمی تبدیل شود
دکتر میرزاده در نشست هماهنگی و پایش امور استان ها تأکید کرد: توسعه طرح های شفا، ساها و سامانه آزاد اکسپو باید در دستور کار واحدهای دانشگاهی قرار گیردتا به عنوان یکی از منابع ایجاد درآمدهای غیرشهریه ای به کار رود و به شاخصی برای ارتقای واحدها و اعضای هیات علمی تبدیل شود.

دانشگاه آزاد اسلامی به هیچ وجه زیر بار کار غیراستاندار علمی نمی رود

بک لینک قوی