حجت الاسلام عسگرى: اقتصاد مقاومتي مبتنى بر توسعه فعاليت هاى دانش بنيان است


حجت الاسلام عسگرى: اقتصاد مقاومتي مبتنى بر توسعه فعاليت هاى دانش بنيان است

هم اكنون جلسه هيات امناي دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي در واحد مشهد در حال برگزاري است .
 حجت الاسلام عسگري در جلسه هيات امناي دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي
اقتصاد مقاومتي مبتني بر توسعه فعاليت هاي دانش بنيان است /  اهتمام جدي دانشگاه آزاد اسلامي در ايجاد شركت هاي دانش بنيان و مراكز رشد
حجت‌الاسلام علی عسگری از اهتمام جدي دانشگاه آزاد اسلامي در ايجاد شركت هاي دانش بنيان و مراكز رشد و تبديل ايده هاي علمي به توليد خبر داد .

حجت الاسلام عسگرى: اقتصاد مقاومتي مبتنى بر توسعه فعاليت هاى دانش بنيان است

هم اكنون جلسه هيات امناي دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي در واحد مشهد در حال برگزاري است .
 حجت الاسلام عسگري در جلسه هيات امناي دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي
اقتصاد مقاومتي مبتني بر توسعه فعاليت هاي دانش بنيان است /  اهتمام جدي دانشگاه آزاد اسلامي در ايجاد شركت هاي دانش بنيان و مراكز رشد
حجت‌الاسلام علی عسگری از اهتمام جدي دانشگاه آزاد اسلامي در ايجاد شركت هاي دانش بنيان و مراكز رشد و تبديل ايده هاي علمي به توليد خبر داد .

حجت الاسلام عسگرى: اقتصاد مقاومتي مبتنى بر توسعه فعاليت هاى دانش بنيان است