جذب نیروی انسانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان


جذب نیروی انسانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان
اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان از دارندگان شرایط عمومی و اختصاصی برای جذب نیروی انسانی شرکتی دعوت کرده است.   به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان، این اداره کل در راستای تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود در سال ۱۳۹۷ از علاقه […]

جذب نیروی انسانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان

اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان از دارندگان شرایط عمومی و اختصاصی برای جذب نیروی انسانی شرکتی دعوت کرده است.   به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان، این اداره کل در راستای تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود در سال ۱۳۹۷ از علاقه […]
جذب نیروی انسانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان