توسعه همه جانبه دانشکده های علوم پزشکی در سطح کشور


توسعه همه جانبه دانشکده های علوم پزشکی در سطح کشور

دکتر نفر در نشست «دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی»تاکید کرد:
توسعه همه جانبه دانشکده های علوم پزشکی در سطح کشور
معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی بر توسعه همه جانبه تمامی دانشکده های موجود و در حال تاسیس رشته های علوم پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد.

توسعه همه جانبه دانشکده های علوم پزشکی در سطح کشور

دکتر نفر در نشست «دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی»تاکید کرد:
توسعه همه جانبه دانشکده های علوم پزشکی در سطح کشور
معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی بر توسعه همه جانبه تمامی دانشکده های موجود و در حال تاسیس رشته های علوم پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد.

توسعه همه جانبه دانشکده های علوم پزشکی در سطح کشور