تقسیم دانشگاه آزاد اسلامی به 10 منطقه/ هر منطقه شامل 3 استان


تقسیم دانشگاه آزاد اسلامی به 10 منطقه/ هر منطقه شامل 3 استان

دکتر رهایی در دیدار نمایندگان مجلس مطرح کرد
تقسیم دانشگاه آزاد اسلامی به 10 منطقه/ هر منطقه شامل 3 استان
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه گفت: در طرح آمایش، دانشگاه آزاد اسلامی به 10 منطقه تقسیم می شود که هر منطقه شامل 3 استان می شود.

تقسیم دانشگاه آزاد اسلامی به 10 منطقه/ هر منطقه شامل 3 استان

دکتر رهایی در دیدار نمایندگان مجلس مطرح کرد
تقسیم دانشگاه آزاد اسلامی به 10 منطقه/ هر منطقه شامل 3 استان
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه گفت: در طرح آمایش، دانشگاه آزاد اسلامی به 10 منطقه تقسیم می شود که هر منطقه شامل 3 استان می شود.

تقسیم دانشگاه آزاد اسلامی به 10 منطقه/ هر منطقه شامل 3 استان