تقدیر دکترملک نژاد از تلاش های خالصانه همکاران واحد مشهد در خدمت رسانی به کاروان بزرگ زیارتی پیاده روی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور


تقدیر دکترملک نژاد از تلاش های خالصانه همکاران واحد مشهد در خدمت رسانی به کاروان بزرگ زیارتی پیاده روی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور

تقدیر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی از تلاش های خالصانه همکاران واحد مشهد در خدمت رسانی به کاروان پیاده روی هزار نفری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی به حرم مطهر رضوی
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی از تلاش های خالصانه همکاران واحد مشهد در  خدمات رسانی مناسب به کاروان هزار نفری پیاده دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی به حرم مطهر رضوی تشکر وقدردانی کرد.

تقدیر دکترملک نژاد از تلاش های خالصانه همکاران واحد مشهد در خدمت رسانی به کاروان بزرگ زیارتی پیاده روی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور

تقدیر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی از تلاش های خالصانه همکاران واحد مشهد در خدمت رسانی به کاروان پیاده روی هزار نفری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی به حرم مطهر رضوی
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی از تلاش های خالصانه همکاران واحد مشهد در  خدمات رسانی مناسب به کاروان هزار نفری پیاده دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی به حرم مطهر رضوی تشکر وقدردانی کرد.

تقدیر دکترملک نژاد از تلاش های خالصانه همکاران واحد مشهد در خدمت رسانی به کاروان بزرگ زیارتی پیاده روی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور