تقدیر دو پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی از واحد مشهد توسط دکتر رهبر


تقدیر دو پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی از واحد مشهد توسط دکتر رهبر

تقدیر دو پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی از واحد مشهد توسط دکتر رهبر
دکتر حسنعلی زمانی و دکتر فریده نامور از استادان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به عنوان پژوهشگران برتر دانشگاه آزاد اسلامی به مناسبت هفته پژوهش و فناوری معرفی و تقدیر شدند.

تقدیر دو پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی از واحد مشهد توسط دکتر رهبر

تقدیر دو پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی از واحد مشهد توسط دکتر رهبر
دکتر حسنعلی زمانی و دکتر فریده نامور از استادان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به عنوان پژوهشگران برتر دانشگاه آزاد اسلامی به مناسبت هفته پژوهش و فناوری معرفی و تقدیر شدند.

تقدیر دو پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی از واحد مشهد توسط دکتر رهبر