تقدیر استاندار خراسان رضوی از رییس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی


تقدیر استاندار خراسان رضوی از رییس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی

تقدیر استاندار خراسان رضوی از رییس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی
علیرضا رشیدیان استاندار خراسان رضوی با اهدای لوح از دکتر عباس شیخ الاسلامی رییس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی در برگزاری شایسته و باشکوه نمایشگاه هفته پژوهش استان خراسان رضوی تقدیر کرد.

تقدیر استاندار خراسان رضوی از رییس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی

تقدیر استاندار خراسان رضوی از رییس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی
علیرضا رشیدیان استاندار خراسان رضوی با اهدای لوح از دکتر عباس شیخ الاسلامی رییس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی در برگزاری شایسته و باشکوه نمایشگاه هفته پژوهش استان خراسان رضوی تقدیر کرد.

تقدیر استاندار خراسان رضوی از رییس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی