تعیین تکلیف نیروی انسانی آموزش و پرورش ظرف دو هفته آینده


تعیین تکلیف نیروی انسانی آموزش و پرورش ظرف دو هفته آینده
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه سال های اولیه اجرای تفویض اعتبارات آموزش و پرورش استان ها به شورای برنامه ریزی هر استان با سختی هایی مواجه خواهد بود، گفت: قطعا این اقدام موجب کاهش تمرکز در برنامه ریزی و تلاش برای رفع نابرابری ها و کمبودهای موجود می شود. به گزارش ایسنا، سیدمحمد […]

تعیین تکلیف نیروی انسانی آموزش و پرورش ظرف دو هفته آینده

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه سال های اولیه اجرای تفویض اعتبارات آموزش و پرورش استان ها به شورای برنامه ریزی هر استان با سختی هایی مواجه خواهد بود، گفت: قطعا این اقدام موجب کاهش تمرکز در برنامه ریزی و تلاش برای رفع نابرابری ها و کمبودهای موجود می شود. به گزارش ایسنا، سیدمحمد […]
تعیین تکلیف نیروی انسانی آموزش و پرورش ظرف دو هفته آینده