تصویب برخی مواد لایحه بودجه۹۷/پیگیری سهمیه۳درصدی استخدام معلولان


تصویب برخی مواد لایحه بودجه۹۷/پیگیری سهمیه۳درصدی استخدام معلولان
شما نیوز

تصویب برخی مواد لایحه بودجه۹۷/پیگیری سهمیه۳درصدی استخدام معلولان

شما نیوز
تصویب برخی مواد لایحه بودجه۹۷/پیگیری سهمیه۳درصدی استخدام معلولان