تشکیل کمیته اقتصاد سرمایه گذاری


تشکیل کمیته اقتصاد سرمایه گذاری

در جلسه شورای اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری به تصویب رسید؛
تشکیل کمیته اقتصاد سرمایه گذاری
جلسه شورای اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست دکتر میرزاده و با حضور اعضا برگزار شد.

تشکیل کمیته اقتصاد سرمایه گذاری

در جلسه شورای اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری به تصویب رسید؛
تشکیل کمیته اقتصاد سرمایه گذاری
جلسه شورای اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست دکتر میرزاده و با حضور اعضا برگزار شد.

تشکیل کمیته اقتصاد سرمایه گذاری