تخفیف 25 درصدی هزینه سرویس مرکز رفاهی فرهنگی دانشگاه برای اساتید و کارکنان محترم


تخفیف 25 درصدی هزینه سرویس مرکز رفاهی فرهنگی دانشگاه برای اساتید و کارکنان محترم

در جلسه هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مصوب شد:
تخفیف 25 درصدی  هزینه سرویس مرکز رفاهی فرهنگی دانشگاه برای اساتید و کارکنان
در جلسه هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مصوب شد؛  جهت رفاه حال اساتید و کارکنان محترمی که مجالس و مراسم های(جشن و عزا) بستگان درجه یک (همسر و فرزند) خود را در مرکز رفاهی فرهنگی دانشگاه برگزار می کنند، از تخفیف 25 درصدی هزینه سرویس این مرکز بهره مند شوند.

تخفیف 25 درصدی هزینه سرویس مرکز رفاهی فرهنگی دانشگاه برای اساتید و کارکنان محترم

در جلسه هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مصوب شد:
تخفیف 25 درصدی  هزینه سرویس مرکز رفاهی فرهنگی دانشگاه برای اساتید و کارکنان
در جلسه هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مصوب شد؛  جهت رفاه حال اساتید و کارکنان محترمی که مجالس و مراسم های(جشن و عزا) بستگان درجه یک (همسر و فرزند) خود را در مرکز رفاهی فرهنگی دانشگاه برگزار می کنند، از تخفیف 25 درصدی هزینه سرویس این مرکز بهره مند شوند.

تخفیف 25 درصدی هزینه سرویس مرکز رفاهی فرهنگی دانشگاه برای اساتید و کارکنان محترم