تجمیع فعالیتهای شرکت های دانش بنیان، تولید محصولات دانش بنیان و تجاری سازی محصولات در معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی


تجمیع فعالیتهای شرکت های دانش بنیان، تولید محصولات دانش بنیان و تجاری سازی محصولات در معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی

در راستای حمایت از اقتصاد مقاومتی و توسعه اقتصاد دانش بنیان صورت می گیرد:
تجمیع فعالیتهای شرکت های دانش بنیان، تولید محصولات دانش بنیان و تجاری سازی محصولات در معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی
یکصد و هشتاد و هشتمین جلسه هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست دکتر میرازده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و با حضور اعضا در محل سازمان مرکزی برگزار شد.

تجمیع فعالیتهای شرکت های دانش بنیان، تولید محصولات دانش بنیان و تجاری سازی محصولات در معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی

در راستای حمایت از اقتصاد مقاومتی و توسعه اقتصاد دانش بنیان صورت می گیرد:
تجمیع فعالیتهای شرکت های دانش بنیان، تولید محصولات دانش بنیان و تجاری سازی محصولات در معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی
یکصد و هشتاد و هشتمین جلسه هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست دکتر میرازده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و با حضور اعضا در محل سازمان مرکزی برگزار شد.

تجمیع فعالیتهای شرکت های دانش بنیان، تولید محصولات دانش بنیان و تجاری سازی محصولات در معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی