تاکید برمدیریت دارایی و استفاده بهینه از منابع/ توسعه آتی دارایی ها در حوزه فناوری، سلامت و اقامتگاهی


تاکید برمدیریت دارایی و استفاده بهینه از منابع/ توسعه آتی دارایی ها در حوزه فناوری، سلامت و اقامتگاهی

 رییس مرکز عمران سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در واحد مشهد
تاکید برمدیریت دارایی و استفاده بهینه از منابع/ توسعه آتی دارایی ها در حوزه فناوری، سلامت و اقامتگاهی
رییس مرکز عمران سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و هیات همراه از دانشگاه آزاد اسلامی مشهد بازدید کردند.

تاکید برمدیریت دارایی و استفاده بهینه از منابع/ توسعه آتی دارایی ها در حوزه فناوری، سلامت و اقامتگاهی

 رییس مرکز عمران سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در واحد مشهد
تاکید برمدیریت دارایی و استفاده بهینه از منابع/ توسعه آتی دارایی ها در حوزه فناوری، سلامت و اقامتگاهی
رییس مرکز عمران سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و هیات همراه از دانشگاه آزاد اسلامی مشهد بازدید کردند.

تاکید برمدیریت دارایی و استفاده بهینه از منابع/ توسعه آتی دارایی ها در حوزه فناوری، سلامت و اقامتگاهی