تامین نیروی انسانی شرکت مدیریت تولید برق ری


تامین نیروی انسانی شرکت مدیریت تولید برق ری
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول شرکت مدیریت تولید برق ری درنظر دارد انجام خدمات تامین نیروی انسانی بخش فنی، اداری، آبدرخانه، خدمات و نظافت مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت به شرح ذیل واگذار نماید، ردیف محل انجام خدمات موضوع مناقصه مبلغ تضمین شرکت در مناقصه نوع تضمین […]

تامین نیروی انسانی شرکت مدیریت تولید برق ری

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول شرکت مدیریت تولید برق ری درنظر دارد انجام خدمات تامین نیروی انسانی بخش فنی، اداری، آبدرخانه، خدمات و نظافت مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت به شرح ذیل واگذار نماید، ردیف محل انجام خدمات موضوع مناقصه مبلغ تضمین شرکت در مناقصه نوع تضمین […]
تامین نیروی انسانی شرکت مدیریت تولید برق ری