برگزاری کارگاه آشنایی با آئین نامه های آموزشی در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد


برگزاری کارگاه آشنایی با آئین نامه های آموزشی در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار می کند:

کارگاه آشنایی با آئین نامه های آموزشی

ویژه کارشناسان و مسئولین آموزشی کلیه دانشکده های  دانشگاه

زمان : سه شنبه 12 دی ماه ساعت 8 الی 12
مکان: سالن آمفی تئاتر دانشکده حقوق، علوم سیاسی و زبانهای خارجه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

برگزاری کارگاه آشنایی با آئین نامه های آموزشی در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار می کند:

کارگاه آشنایی با آئین نامه های آموزشی

ویژه کارشناسان و مسئولین آموزشی کلیه دانشکده های  دانشگاه

زمان : سه شنبه 12 دی ماه ساعت 8 الی 12
مکان: سالن آمفی تئاتر دانشکده حقوق، علوم سیاسی و زبانهای خارجه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

برگزاری کارگاه آشنایی با آئین نامه های آموزشی در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد