برگزاری نمایشگاه آینده شغلی در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد


برگزاری نمایشگاه آینده شغلی در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

بسیج دانشجویی‌ دانشکده‌ فنی‌ مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار می کند:

 بزرگداشت روز مهندس و افتتاحیه نمایشگاه آینده شغلی

و 
سمینار موفقیت مالی

زمان : امروز شنبه 5 اسفندماه ساعت ۱۳ الی ۱۶
مکان:  آمفی تئاتر دانشکده فنی مهندسی

برگزاری نمایشگاه آینده شغلی در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

بسیج دانشجویی‌ دانشکده‌ فنی‌ مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار می کند:

 بزرگداشت روز مهندس و افتتاحیه نمایشگاه آینده شغلی

و 
سمینار موفقیت مالی

زمان : امروز شنبه 5 اسفندماه ساعت ۱۳ الی ۱۶
مکان:  آمفی تئاتر دانشکده فنی مهندسی

برگزاری نمایشگاه آینده شغلی در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد