برگزاری نشست « نگاهی به مشکل اخیر کردستان عراق با دید حقوقی» با حضور دکتر ممتاز


برگزاری نشست « نگاهی به مشکل اخیر کردستان عراق با دید حقوقی» با حضور دکتر ممتاز

برگزاری نشست « نگاهی به مشکل اخیر کردستان عراق با دید حقوقی» با حضور دکتر ممتاز  
نشست« تحولات عراق و مشکل اخیر کردستان عراق با دید حقوقی« با حضور دکتر جمشید ممتاز استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران در دانشکده حقوق، علوم سیاسی و زبانهای خارجه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار شد.

برگزاری نشست « نگاهی به مشکل اخیر کردستان عراق با دید حقوقی» با حضور دکتر ممتاز

برگزاری نشست « نگاهی به مشکل اخیر کردستان عراق با دید حقوقی» با حضور دکتر ممتاز  
نشست« تحولات عراق و مشکل اخیر کردستان عراق با دید حقوقی« با حضور دکتر جمشید ممتاز استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران در دانشکده حقوق، علوم سیاسی و زبانهای خارجه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار شد.

برگزاری نشست « نگاهی به مشکل اخیر کردستان عراق با دید حقوقی» با حضور دکتر ممتاز