برگزاری جلسه ی شبکه جامع دانشگاه های استان خراسان رضوی با حضور استاندار در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد


برگزاری جلسه ی شبکه جامع دانشگاه های استان خراسان رضوی با حضور استاندار در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

استاندار خراسان رضوی در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد تاکید کرد:
ایجاد کارگروه ویژه ی اشتغال در  دانشگاه های استان / تقویت ارتباط مراکز دانشگاهی با صنعت و کارآفرینان
هیجدهمین جلسه ی شبکه جامع دانشگاه های استان خراسان رضوی  با حضور استاندار خراسان رضوی در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزارشد .

برگزاری جلسه ی شبکه جامع دانشگاه های استان خراسان رضوی با حضور استاندار در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

استاندار خراسان رضوی در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد تاکید کرد:
ایجاد کارگروه ویژه ی اشتغال در  دانشگاه های استان / تقویت ارتباط مراکز دانشگاهی با صنعت و کارآفرینان
هیجدهمین جلسه ی شبکه جامع دانشگاه های استان خراسان رضوی  با حضور استاندار خراسان رضوی در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزارشد .

برگزاری جلسه ی شبکه جامع دانشگاه های استان خراسان رضوی با حضور استاندار در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد