برگزاری جلسه علمی تعامل حقوق کیفری و جرم شناسی در دانشکده حقوق دانشگاه آزاد مشهد


برگزاری جلسه علمی تعامل حقوق کیفری و جرم شناسی در دانشکده حقوق دانشگاه آزاد مشهد

دانشکده حقوق، علوم سیاسی و زبانهای خارجه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار می کند:
نشست علمی با موضوع :

تعامل حقوق کیفری و جرم شناسی

با حضور دکتر نجفی ابرندآبادی استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران

زمان:چهارشنبه اول آذرماه – ساعت 17 الی 19

برگزاری جلسه علمی تعامل حقوق کیفری و جرم شناسی در دانشکده حقوق دانشگاه آزاد مشهد

دانشکده حقوق، علوم سیاسی و زبانهای خارجه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار می کند:
نشست علمی با موضوع :

تعامل حقوق کیفری و جرم شناسی

با حضور دکتر نجفی ابرندآبادی استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران

زمان:چهارشنبه اول آذرماه – ساعت 17 الی 19

برگزاری جلسه علمی تعامل حقوق کیفری و جرم شناسی در دانشکده حقوق دانشگاه آزاد مشهد