برگزارِي رویداد یکساله کارآفرینی در حوزه اینترنت اشیا (IoT) با محوریت شهر هوشمند


برگزارِي رویداد یکساله کارآفرینی در حوزه اینترنت اشیا (IoT) با محوریت شهر هوشمند

در دانشگاه آزاد اسلامي مشهد برگزار شد:  
رویداد یکساله کارآفرینی در حوزه اینترنت اشیا (IoT) با محوریت شهر هوشمند
دانشگاه آزاد اسلامي مشهد رویداد یکساله کارآفرینی در حوزه اینترنت اشیا را با هدف بررسی وضعیت و روند سرمایه گذاری در توسعه خدمات مبتنی بر IoT در بخش‌های مختلف اقتصاد و صنعت کشور و همچنین بررسی چالش‌ها و ارایه راهکارهای کاربردی در جهت رفع آنها را در دانشكده فني مهندسي اين دانشگاه  برگزار كرد.

برگزارِي رویداد یکساله کارآفرینی در حوزه اینترنت اشیا (IoT) با محوریت شهر هوشمند

در دانشگاه آزاد اسلامي مشهد برگزار شد:  
رویداد یکساله کارآفرینی در حوزه اینترنت اشیا (IoT) با محوریت شهر هوشمند
دانشگاه آزاد اسلامي مشهد رویداد یکساله کارآفرینی در حوزه اینترنت اشیا را با هدف بررسی وضعیت و روند سرمایه گذاری در توسعه خدمات مبتنی بر IoT در بخش‌های مختلف اقتصاد و صنعت کشور و همچنین بررسی چالش‌ها و ارایه راهکارهای کاربردی در جهت رفع آنها را در دانشكده فني مهندسي اين دانشگاه  برگزار كرد.

برگزارِي رویداد یکساله کارآفرینی در حوزه اینترنت اشیا (IoT) با محوریت شهر هوشمند