برگزارى مراسم اعتكاف دانشجويى ويژه دانشجويان ، اساتيد و كاركنان خواهر دانشگاه


برگزارى مراسم اعتكاف دانشجويى ويژه دانشجويان ، اساتيد و كاركنان خواهر دانشگاه

نهاد رهبري و معاونت دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي برگزار مي كند :  

اعتكاف دانشجويي ويژه دانشجويان ، اساتيد و كاركنان خواهر

 شروع مراسم يك ارديبهشت ماه – ساعت 22
جهت ثبت نام مشخصات كامل خود را با نام دانشگاه تا 29 فروردين ماه به سامانه 30002110 ارسال نمائيد .

برگزارى مراسم اعتكاف دانشجويى ويژه دانشجويان ، اساتيد و كاركنان خواهر دانشگاه

نهاد رهبري و معاونت دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي برگزار مي كند :  

اعتكاف دانشجويي ويژه دانشجويان ، اساتيد و كاركنان خواهر

 شروع مراسم يك ارديبهشت ماه – ساعت 22
جهت ثبت نام مشخصات كامل خود را با نام دانشگاه تا 29 فروردين ماه به سامانه 30002110 ارسال نمائيد .

برگزارى مراسم اعتكاف دانشجويى ويژه دانشجويان ، اساتيد و كاركنان خواهر دانشگاه

خرید بک لینک