برگزارى انتخابات انجمن اسلامى دانشكده حقوق و علوم سياسى و زبانهاى خارجه دانشگاه


برگزارى انتخابات انجمن اسلامى دانشكده حقوق و علوم سياسى و زبانهاى خارجه دانشگاه

٢٤ فروردين ماه برگزار مي شود :
 انتخابات انجمن اسلامي دانشكده حقوق و علوم سياسي و زبانهاي خارجه دانشگاه ازاد اسلامي مشهد
با تاييد اسامي ١٠ نفر از كانديداهاي شورا مركزي انجمن اسلامي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه ازاد اسلامي مشهد زنگ برگزاري انتخابات اين تشكل به صدا در آمد .

برگزارى انتخابات انجمن اسلامى دانشكده حقوق و علوم سياسى و زبانهاى خارجه دانشگاه

٢٤ فروردين ماه برگزار مي شود :
 انتخابات انجمن اسلامي دانشكده حقوق و علوم سياسي و زبانهاي خارجه دانشگاه ازاد اسلامي مشهد
با تاييد اسامي ١٠ نفر از كانديداهاي شورا مركزي انجمن اسلامي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه ازاد اسلامي مشهد زنگ برگزاري انتخابات اين تشكل به صدا در آمد .

برگزارى انتخابات انجمن اسلامى دانشكده حقوق و علوم سياسى و زبانهاى خارجه دانشگاه

فروش بک لینک