بازدید مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و مدیرکل دانشجویی فرهنگی واحد مشهد از برگزاری مسابقات قرآن و عترت


بازدید مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و مدیرکل دانشجویی فرهنگی واحد مشهد از برگزاری مسابقات قرآن و عترت

بازدید مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و مدیرکل دانشجویی فرهنگی واحد مشهد از برگزاری مسابقات قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای آزاد اسلامی خراسان رضوی و مدیرکل دانشجویی فرهنگی واحد مشهد از روند برگزاری آزمون قرآن و عترت در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد بازدید کردند.

بازدید مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و مدیرکل دانشجویی فرهنگی واحد مشهد از برگزاری مسابقات قرآن و عترت

بازدید مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و مدیرکل دانشجویی فرهنگی واحد مشهد از برگزاری مسابقات قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای آزاد اسلامی خراسان رضوی و مدیرکل دانشجویی فرهنگی واحد مشهد از روند برگزاری آزمون قرآن و عترت در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد بازدید کردند.

بازدید مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و مدیرکل دانشجویی فرهنگی واحد مشهد از برگزاری مسابقات قرآن و عترت