ایجاد ساختار جدید معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در استان ها


ایجاد ساختار جدید معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در استان ها

دکتر نفر خبر داد
ایجاد ساختار جدید معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در استان ها
معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از ایجاد تشکیلات جدید علوم پزشکی استان ها بر اساس مصوبه هیات رئیسه در کشور خبر داد.

ایجاد ساختار جدید معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در استان ها

دکتر نفر خبر داد
ایجاد ساختار جدید معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در استان ها
معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از ایجاد تشکیلات جدید علوم پزشکی استان ها بر اساس مصوبه هیات رئیسه در کشور خبر داد.

ایجاد ساختار جدید معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در استان ها